当前位置:和仁网 >休闲 > 正文

李孝利10minutes谐音

2021-11-30 0

这个实在没有汉语版的 ,但是 这种谐音很好学的 多学几便就会了,LZ加油!!!

just one 10 minutes
nei ga xi gei jia xi ga
su jia nang nei su gei su ga wu ga nang jia do
baby da nen lei nve gei hen du lei duo wei jia na
yong gei nei da ta ga wa nei ka jia su joe yi jia na
ong neng lve jiong bang o jia ge lve suo gong
jo jiu neng sa lang du ke su geng ji yo wa nong
weng jiu ku ni yun nuo ga ke xi po jo
ku nia ga jia nve bi yo ku xi po nang de
ji yu he duo song ga ni na po ni song ga hei na jo suo
im telling you
oh na geng yo ni ku gei a ni jo
que yo wang sa xi yuong nong nei gei po gei ni ming yo
i see nuoye ki nve nong qi gen guo wu nong koo mio
kuo ong sei ni suo ti a jia nong duo qi ha guo
baby nong peng ju duo ye a pa ha duo yi sai guo
na nong ta la ku nve wa na pi gei yo jia ma da jo

time song ga ni a nve ga ho ha jia na
kve wa suo gui ga qi o ni ga qie neng guo ya
mo wa suo xi po nve nun de ji na que
o de po o ji de ma nuo jo de mo te
ji yu he duo song ga ni na po ni song gang hei na jo suo
im telling you
oh na geng yo ni ku gei a ni jo
que yo wang sa xi yuong nong nei gei que gei ni ming yo
just one ten minutes nei ga xi gei nong xi ga
mo dong gei teng na wu ku nve ga o guo yi suo
baby pu nu nen siu ti que sun o gi nong ha ji
nei gei wa pa yi jie nangs na a ma ba duo kui jia na
RAP:...

in to the life juse be your side yong de the ge tuo ne te xi ma
nuo duo lee dan la ma lu hei happy you awawy
wei feixiang is right to call
sang la e but ji but nuo na guo
call ji sing but guo nang mio
mo du o dong guo nu hei
...
nuoye ki nve nong qi gen guo wu nong po mio
por gong sei ni suo ti a jia nong duo qi ha guo
baby nong peng ju duo ye a pa ha duo yi sai guo
na nong ta la ku nve wa na pi gei yo jia ma da jo
just one ten minutes nei ga xi gei jia xi ga
su jia nang nei su gei su ga wu ga nang jia do
baby da nen lei nve gei hen du lei duo wei jia na
yong gei nei da ta ga wa nei ka jia su joe yi jia n
本周热门
本月热门